GIẢI PHÁP BÁO CHÁY THÔNG MINH

Công ty TNHH MTV Tư Vấn và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tự Động Tín Đạt
Một trong những nhà cung cấp giải pháp và thiết bị trong lĩnh vực tự động hóa tòa nhà (BMS) từ năm 2008.

Hệ thống theo tiêu chuẩn EN54

Hệ thống theo tiêu chuẩn UL864

Hệ thống điều khiển chữa cháy khí