Hệ Thống GIÁM SÁT TRUNG TÂM

Công ty TNHH MTV Tư Vấn và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tự Động Tín Đạt
Một trong những nhà cung cấp giải pháp và thiết bị trong lĩnh vực tự động hóa tòa nhà (BMS) từ năm 2008.

Hệ thống Scada trung tâm

Hệ thống quản lý năng lượng

Giải pháp quản lý từ xa

GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA

Công ty TNHH MTV Tư Vấn và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tự Động Tín Đạt
Một trong những nhà cung cấp giải pháp và thiết bị trong lĩnh vực tự động hóa tòa nhà (BMS) từ năm 2008.

Giải pháp cho
hệ thống Chiller

Giải pháp cho hệ thống PAU, AHU, FCU

Giải pháp điều khiển phòng khách sạn

Giải pháp giám sát
và điều khiển phòng kỹ thuật

GIẢI PHÁP BÁO CHÁY THÔNG MINH

Công ty TNHH MTV Tư Vấn và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tự Động Tín Đạt
Một trong những nhà cung cấp giải pháp và thiết bị trong lĩnh vực tự động hóa tòa nhà (BMS) từ năm 2008.

Hệ thống
theo tiêu chuẩn EN54

Hệ thống
theo tiêu chuẩn UL864

bg_image

Hệ thống
báo cháy tự động địa chỉ

GIẢI PHÁP CHỮA CHÁY KHÍ

Công ty TNHH MTV Tư Vấn và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tự Động Tín Đạt
Một trong những nhà cung cấp giải pháp và thiết bị trong lĩnh vực tự động hóa tòa nhà (BMS) từ năm 2008.

Hệ thống chữa cháy khí FM200

Hệ thống chữa cháy tự động SMS 227

Hệ thống điều khiển chữa cháy khí