GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA

Công ty TNHH MTV Tư Vấn và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tự Động Tín Đạt
Một trong những nhà cung cấp giải pháp và thiết bị trong lĩnh vực tự động hóa tòa nhà (BMS) từ năm 2008.

Giải pháp cho
hệ thống Chiller

Giải pháp cho hệ thống PAU, AHU, FCU

Giải pháp điều khiển phòng khách sạn

Giải pháp giám sát
và điều khiển phòng kỹ thuật