Cung cấp thiết bị điều khiển DDC và cảm biến.
Giám sát và điều khiển để duy trì nhiệt độ và đổ ẩm trong khu vực thí nghiệm
Lưu trữ các giá trị cảm biến và tín hiệu báo động cho mục đích giám sát của người quản lý.
Năm hoàn thành: 2016