• Cung cấp thiết bị điều khiển và cảm biến cho phòng sạch
  • Giám sát và điều khiển để duy trì nhiệt độ và đổ ẩm trong khu vực sản xuất
  • Năm hoàn thành: 2015